לחץ לאפשר זום
טוען מפה
לא נמצאו משרדים להשכרה
המיקום שלי מסך מלא הקודם הבא
חיפוש מתקדם
חיפוש מתקדם
מצאנו 0 תוצאות

תוצאות החיפוש שלך

תנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט "הלוח להשכרת משרדים" של אתר הספקים. האתר נקרא בתנאי שימוש אלה "האתר" או בשמו "הלוח להשכרת משרדים".
הנך מתבקש לקרוא את התנאים בקפידה, שכן הגישה לתכני האתר, לרבות השימוש בו, מעידים על הסכמתך להם.
חלק מהפעולות באתר (לדוגמה, מסירה מקוונת של מודעות לפרסום) כפוף לתנאי שימוש או להסכמים מקוונים נוספים ובחלק מן המקרים תתבקש לאשר באופן פעיל את הסכמתך לתנאי שימוש או הסכמים מקוונים נוספים אלה – במקרה כזה, ביצוע הפעולות הנ"ל יהיה כפוף הן לתנאי השימוש הכלליים שלהלן והן לתנאי השימוש ולהסכמים המקוונים הנוספים החלים עליהם כאמור.
תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). כמו כן, הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
בכל מקרה, כל התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.
בתנאים אלה, המונח "תוכן", או "תכנים" כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי,
אור-קולי (audio-visual), או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon).

מי מפעיל את האתר

האתר נמצא בבעלות אתר הספקים בע"מ מרחוב נחלת יצחק 10 בתל אביב ח.פ. 515048205 (להלן: "בעלת האתר"), המפעילה ומנהלת אותו. תוכל לפנות לבעלת האתר באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני info@hasapakim.co.il, באמצעות טלפון מספר 072-2499694 ובאמצעות פקס מספר 077-4448093

השימוש באתר

הנך רשאי להשתמש באתר בהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש בתכנים באתר באופן אחר, אלא אם כן קיבלת מראש ובכתב את הסכמתה לכך.
הנך רשאי להשתמש באתר למטרות פרטיות ואישיות בלבד.
אין להשתמש באתר לצורך משלוח מודעות הנושאות תוכן מסחרי ו/או פרסומי אל מפרסמי הודעות באתר; להעלאת פרסומות של בתי עסק בלא תיאום מוקדם עם אתר ו/או פרסומות שאינן בגדר מודעות לפרסום מוצרים ו/או שירות ו/או מידע כמפורט מטה; ו/או במטרה לנסות ו/או ליצור מצג מטעה כגון באמצעות פרסום מודעה מטעם מתווך או סוחר, שלא בקטגוריות 'תיווך' או 'סוחרים'.
אין להעתיק, להציג בפומבי, להשתמש או לאפשר לאחרים להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המתפרסמים באתר (לרבות המודעות) לכל מטרה, מסחרית או אחרת, שאיננה שימוש אישי ופרטי ו/או בניגוד לאיסורי השימוש המפורטים לעיל. בכלל זה אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים מתוך אתר בלוחות מודעות כלשהם, באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים מכל סוג שהוא, בתוכנות וביישומי מחשב, בטלפוניה ובתקשורת סלולארית, ברדיו, בטלוויזיה, בדפוס או במדיה אחרת כלשהי וכיו"ב.
אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל אמצעי מכל סוג שהוא, לרבות יישומי מחשב ובכללם (אך לא רק) תוכנות מסוגCrawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך אתר או לצורך הצגתם במסגרת אחרת כלשהי שאיננה אתר בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מאתר.
אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה.
אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר, קובץ סרוק או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים או מידע כלשהם, ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.
אין לקשר ל- אתר מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה,או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק. אתר רשאית בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי למנוע פרסום או למחוק מודעה, הנושאת קישור או תוכן כאמור ו/או תוכן או קישור שעלולים לפגוע במוניטין ו/או בשמה הטוב – אין בכך כדי להפחית מאחריותו הבלעדית של מפרסם מודעה או פרסומת ב-אתר הנושאת קישור לתוכן או תוכן כאמור לכל פגיעה שתגרם בשל כך; ו/או כדי להשית על אתר אחריות לכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או נזק שיגרמו בשל כך.
אין לקשר לתכנים מ-אתר, שאינם דף הבית של האתר ("קישור עמוק") ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט ב-אתר במלואו וכפי שהוא (AS IS), כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו ב-אתר. במסגרת זו, חל איסור לקשר לתכנים מ- אתר, במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתר (לדוגמה: אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי ב- אתר, אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים). כמו כן, על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט ב- אתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש, לדוגמה: בשורת הכתובת (Status bar) בדפדפן של המשתמש. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת;
בעלת האתר רשאית להורות לך לבטל כל קישור עמוק כאמור לפי שיקול דעתה הבלעדי. במקרה זה תבטל את הקישור העמוק לאלתר ולא תהיה לך כל טענה, דרישה או תביעה כלפי אתר בעניין זה.
הוראות אלה אינן גורעות מכל הוראה אחרת בתנאי השימוש הכלליים ובהסכמים מקוונים הנלווים לשירותים באתר.
בעלת האתר לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מ – אתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, שנעשו על ידך ומתחייב לשפות את בעלת האתר ו-אתר בגין כל נזק שייגרם להם כתוצאה מכך.                                                                                                                                                                   הטמעת סרטוני וידאו (Embedding)- אין להטמיע סרטוני וידאו מ- אתר ללא אישור מראש ובכתב של בעלת האתר בכל אתר ולרבות באתר המכיל או מארח: תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, תכנים המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק, או באתרים שעצם הטמעת הסרטון תהא הפרה של זכות יוצרים מוסרית של צד ג' לרבות יוצרי הסרטון ובעלת זכויות היוצרים בו. בעלת האתר שומרת לעצמה את הזכות שלא לאפשר הטמעת סרטוני וידאו ו/או לשנות את הקישור לסרטון בלא צורך להודיע לך על כך מראש ולא תהא לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי בעלת האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. בעלת האתר רשאית להורות לך לבטל כל הטמעה כאמור לפי שיקול דעתה הבלעדי – במקרה זה תבטל את ההטמעה לאלתר ולא תהיה לך כל טענה, דרישה ו/או תביעה כלפי בעלת האתר בעניין זה. בעלת האתר לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מהטמעת סרטוני וידאו מ-אתר. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל הטמעה שנעשתה על ידך, לרבות הסדרת זכויות יוצרים ותשלום לאגודות זכויות היוצרים/ המבצעים הרלוונטיות בהתאם לכל חוק, ומתחייב לשפות את בעלת האתר בגין כל נזק שייגרם לה כתוצאה מכך.

מידע באתר – כללי

ב- אתר מתפרסם מידע משלושה מקורות: פרסומות ומודעות- מטעם מפרסמים, ומידע משלים מטעם ספקי תכנים או מטעם בעלת האתר עצמה.

מידע שמוסרים מפרסמים – מודעות ופרסומות

אתר כולל תכנים (מודעות,תגובות למודעות (טוק-בקים) ופרסומות) מטעמם של משתמשי האתר המבקשים להציע למכירה מוצרים, שירותים או מידע ("המודעות").
מסירת מודעות לפרסום ב-אתר אינה מקנה לך זכות לדרוש שהן יפורסמו או יוסיפו להתפרסם.
המודעות יכול שיהיו בטקסט, בתמונות, בקול, במולטימדיה או בטלפוניה.
הן מתפרסמות מטעמם של אנשים פרטיים כמו גם מטעם חברות, מוסדות ועסקים.
בעלת האתר מעודדים אותך להתייחס בזהירות ובביקורתיות למידע שמתפרסם באינטרנט, ובכלל זה למידע מטעם המפרסמים באתר. המודעות נמסרות לפרסום מטעם המפרסמים או המשתמשים ועל אחריותם בלבד. בעלת האתר אינם כותבים או מוודאים את תוכן המודעות, דיוקן, מהימנותן, שלמותן או עדכניותן. בעלת האתר לא ישאו בכל אחריות לתוכן המודעות באתר האחריות היחידה לתוכן זה חלה על מי שמסרו את המודעות לפרסום. לפיכך, פרסום המודעות באתר אינו מהווה המלצה, עידוד, הבעת דעה או עמדה מטעם בעלת האתר באשר לרכישת השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה ו/או להשכרה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בעלת האתר יהיו רשאים לבדוק את המודעות לפני פרסומם או במהלך.
כל עסקה שתעשה על ידך בעקבות מודעה שהתפרסמה באתר תסוכם ישירות בינך לבין מי שמסר את המודעה לפרסום. בעלת האתר אינם צד לכל עסקה כזו, ולא ישאו באחריות לשירותים, למוצרים או למידע, שיוצעו במודעות המתפרסמות באתר או ירכשו בעקבות פרסומן ו/או איכותם.
מי שמוסר מידע ו/או תוכן לפרסום באתר – לרבות באמצעות מודעה, מאשר בעצם מסירתו לפרסום כי הוא בעל כל הזכויות בו וכי הוא רשאי למוסרו לפרסום. הוא מקנה לבעלת האתר רישיון-חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, להעמיד לרשות הציבור, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם, להשתמש לצורך פרסום ו/או קידום של בעלת האתר ו/או האתר ו/או להשתמש במידע ו/או תוכן כאמור /או בכל חלק מהם, בכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתה, באתר בדברי דפוס, לרבות בעיתונים, מגזינים, כתבי-עת, ספרים וכיו"ב, במדיות דיגיטליות, לרבות באתרי אינטרנט נוספים, בארכיבים דיגיטאליים ובשירותים הניתנים ברשתות תקשורת, לרבות תקשורת חוטית, אל-חוטית, סלולארית, כבלים ולווין.
אם אתה מבקש למסור מודעות לפרסום באתר, זכור: המודעות ייחשפו לכל משתמשי אתר ובעת שיגור או מסירת מודעה לפרסום באתר, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. נהג בתבונה ובזהירות במסירת פרטים אישיים (כדוגמת כתובת או מספר טלפון) וכן בתגובות ובפניות שיתקבלו אצלך בעקבות הפרסום.
זכור: עליך לנהוג במסירת המידע שבמודעות – כמו גם בפניות אליך – לפחות באותה מידה של זהירות שאתה נוקט ביצירת קשר, שאינה נעשית באמצעות האינטרנט. עליך להקפיד שמודעות שתפרסם יכללו תכנים חוקיים. בין השאר ולמען הדוגמה בלבד, נאסר עליך לפרסם ב-אתר את התכנים הבאים:
כל תוכן הידוע לך שהוא שקרי, מטעה או מסולף;
כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן – לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר;
כל תוכן פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה;
כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם;
כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו"ב;
סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטאליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור;
כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב;
כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם;
כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח;
כל תוכן שיש בו, או הוא מעודד לגזענות, או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי.
כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית;
כל תוכן העלול להטעות צרכן;
כל תוכן המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי אתר בפרט;
כל תוכן שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו"ב, ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט;
אתר תהא רשאית לסרב לפרסם, או למחוק לאלתר כל תוכן שמסרת לפרסום בכל עת שתמצא, כי הפרת תנאי שימוש אלה או שעשית מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בשירותים הניתנים באתר, במשתמשיו, בבעלת האתר או במי מטעם. בנוסף, בעלת האתר תהיה רשאית במקרה זה למנוע ממך פרסום תכנים נוספים באתר. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות אתר לפי כל דין, אין בהן כדי להפחית מאחריותך הבלעדית כמפרסם מודעה הנושאת תוכן אסור כאמור ו/או כדוגמתו, ואין בהן כדי להשית על אתר אחריות לכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או נזק שיגרמו בשל פרסום כאמור.

תנאי ביטול לגבי מודעה שהועלתה לפרסום בתשלום באתר

מודעה שהועלתה לאתר על ידי הגולש, תעלה לאתר בפועל בתוך 15 דקות. שימו לב: לאחר שהמודעה תעלה לאתר ועל פי דרישת לקוח, ניתן יהיה בתוך 24 שעות ממועד פרסום מודעה באתר, לקבל החזר כספי יחסי בהתאמה למשך פרסומה באתר.

מידע שמוסרים ספקי תוכן

על מנת לספק לך מידע מקיף ככל האפשר, התקשרה בעלת האתר בהסכמים עם ספקי תוכן מתמחים, כדוגמת מי שמוציאים לאור מחירוני רכב, מכרזי נדל"ן, בחינות השמה מקוונות וכדומה. תכנים מסוג זה מתפרסמים כשהם מעוצבים כחלק בלתי נפרד מ- אתר כדי לזהות את מקורם נשתדל לציין לצידם כי אינם מתפרסמים מטעם בעלת האתר.
כמו כן, לצד חלק מן המודעות באתר, או במשולב עימן, יופיעו קישורים למחירונים או לטבלאות ו/או מאגרי מידע, העשויים להיות רלבנטיים לנושאי המודעה (לדוגמא: רכב, דירות וכיו"ב). קישורים אלה עשויים להפנות למידע שמוסרים לנו ספקי תוכן, גם מבלי שהדבר צוין בהם במפורש.
בעוד אנו עושים מאמץ לברור ספקי תוכן מהימנים ומוכרים, המחירונים, המידע שהם מספקים מיועד כשירות לציבור, להתרשמות ולרקע כלליים וראשוניים בלבד. לעתים קרובות אופיו סטטיסטי או מהווה הערכה זהירה ובלתי מחייבת. הוא אינו מיועד ואינו יכול להתאים לנסיבותיהם של כל מקרה ומודעה. הוא יכול להשתנות מעת לעת, ולפרקים גם לעתים תכופות.
בעלת האתר אינה מלקטת או מחברת המידע הזה ולפיכך אינו נושאת בכל אחריות לדיוקו, שלמותו או עדכניותו.
לפיכך, פרסום המידע באתר אינו מהווה המלצה, עידוד, הבעת דעה או עמדה מטעמה של בעלת האתר ואין בפרסומו כל ערובה למהימנותו, דיוקו, שלמותו, עדכניותו, אמינותו, או חוקיותו. פרסומו של מידע כאמור אינו מהווה תחליף לבדיקה פרטנית המיועדת לקבוע את שוויו או מצבו של הנכס, השירות או המידע המוצעים למכירה באמצעות מודעות באתר בהתייעצות עם אנשי מקצוע מתאימים ומוסמכים מטעמך כדוגמת שמאי מקרקעין, שמאי רכב, מכון בדיקה לרכב או כל גורם אחר, לפי העניין.

מידע מטעם בעלת האתר

ב- אתר תמצא מידע מערכתי המתפרסם מטעם בעלת האתר, כדוגמת כתבות, מאמרים, מדריכים וכיו"ב.
נעשה מאמץ לדייק באיסוף המידע. עם זאת, ייתכן שיפלו בו בתום לב טעויות, שיבושים או אי-דיוקים. המידע יכול שיהיה עדכני למועד איסופו, אך ישתנה לאחר מכן. הקפד אפוא לבדוק את תאריך הפרסום המקורי, המצוין לצד המידע בבירור ואת תוכן המודעה הרלבנטית – המוצרים, השירותים והמידע המוצע דרכה.
אל תסתמך על המידע בעניין מהותי כלשהו אלא אם בדקת אותו באופן עצמאי.

תיקון שגיאות

במידה שנודע לך על שגיאה או חוסר במידע, נתונים או פרטים כלשהם שהתפרסמו מכל מקור שהוא באתר, אנא הודע לנו מיד באמצעות דואר אלקטרוני rent.hasapakim.co.il ככל שהדברים תלויים בבעלת האתר ובאפשרויותיה, אנו נשתדל לברר את הדברים ולתקנם בכל ההקדם.

שירותים המחייבים רישום

באתר תמצא שירותים הטעונים הרשמה. תוכל ליהנות מכל שירות כזה ולהשתמש בו לאחר שתשלים את תהליך ההרשמה, תמסור את הפרטים המתבקשים במהלכו ותאשר את הסכמתך להסכם המקוון הנלווה לשירות.
השימוש בשירותים האלה יכול שיחייב תשלום. ההוראות המתייחסות לתשלום יימצאו אף הן בהסכם המקוון הנלווה לשירות, שאותו תתבקש לאשר.
בעת ההרשמה לשירות תתבקש למסור פרטים אישיים כדוגמת שם פרטי, שם משפחה, עיר וארץ מגוריך, פרטי כרטיס האשראי שלך (אם השירות כרוך בתשלום) וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה הנמצאת בשימושך. עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים. פרטים שגויים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירות ובמקרה הצורך לסכל יצירת קשר אתך. במקרה של שינוי פרטים עליך לעדכנם באמצעות פניה למחלקת הלקוחות של האתר במייל rent.hasapakim.co.il או באופן מקוון באתר השירות.
הנתונים שמסרת בעת ההרשמה לשירות יישמרו במאגר המידע שבבעלות בעלת האתר. אין חובה על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא ניתן יהיה להשתמש בשירות אליו נרשמת. בעלת האתר לא תעשה בפרטיך שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של אתר חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.
בעת הרישום לשירות תתבקש לבחור שם משתמש וסיסמה שיזהו אותך בכל כניסה לשירות. בעלת האתר תהא רשאית לקבוע, מעת לעת, דרכי זיהוי נוספות או אחרות.
שמור על שם המשתמש והסיסמה בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם. הקפד להחליף את הסיסמה בתדירות גבוהה ככל האפשר ובכל מקרה לא פחות מאחת לשישה חודשים.
בעלת האתר רשאית, שלא לאפשר לך להשתמש בשירות הטעון רישום לפי שיקול דעתה המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית בעלת האתר לבטל רישומך לשירות, או לחסום את גישתך אליו, בכל אחד מהמקרים הבאים:

  • אם בעת ההרשמה לשירות מסרת פרטים שגויים;
  • אם השתמשת בשירות או בשירותים נוספים הניתנים באתר או באתרי אינטרנט אחרים של בעלת האתר לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
  • אם הפרת את תנאי הסכם זה או תנאיו של כל שירות אחר במסגרת איזה מאתרי האינטרנט של אתר הספקים;
  • אם לא השתמשת בשירות במשך תקופה רצופה העולה על ארבעה חודשים, גם לאחר שניתנה לך על כך הודעה בדואר אלקטרוני;
  • אם תעשה כל פעולה שתמנע מאחרים להצטרף לשירות או להמשיך וליהנות מהשירות בכל דרך שהיא;
  • אם מסרת את שם המשתמש והסיסמה שהוקצו לך בעת הרישום לשימושו של צד שלישי;
  • אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי (ככל שהשירות ניתן בתשלום);
  • אם פרסמת מוצר או שירות או מידע הנוגעים לצד ג', שלא בידיעתו.
  • אם יש לך חוב כספי לבעלת האתר, או לכל תאגיד אחר מקבוצת אתר הספקים, ולא פרעת את חובך למרות שחלף המועד לתשלומו.

הרשמתך לשירותים הטעונים רישום ו/או מסירת פרטים על ידך אגב רכישת מוצר או שירות דרך אתר, ישמשו כאישור מטעמך להיכלל ברשימת מקבלי דבר פרסומת מטעם גופים מסחריים שונים לרבות האתר הרלבנטי וזאת באמצעות אי-מייל, sms וכיו"ב. על אף האמור, תוכל להודיע, בהמשך לכל דבר פרסומת שיועבר אלייך, על סירובך להמשיך ולקבל דברי פרסומת ועד שלא תעשה כן, תמשיך לקבל דברי פרסומת כאמור.

קישורים באתר
במידע המתפרסם באתר תמצא קישורים לאתרי אינטרנט ומקורות מידע ותוכן אחרים. האתרים והמידע המקושרים מתוך האתר אינם מתפרסמים על ידי בעלת האתר או מטעמה.
יתכן שתמצא שמידע ותכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. בעלת האתר אינה אחראית לאתרי האינטרנט, שאליהם מוליכים הקישורים ב- אתר אין באפשרות אתר לקבוע עד כמה המידע באתרים חיצוניים אלה מהימן (אם בכלל), שלם, מדויק או עדכני. בעלת האתר אינה שולטת במידע המתפרסם באתרים שאליהם מקשר האתר ואינו מפקח עליהם. לכן העובדה שתמצא באתר קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין ולא יהיה בכך כדי להעיד על הסכמתה של אתר ו/או מתן ערובה מטעמה לאמינותם, עדכניותם וחוקיותם ו/או לנוהגי בעלת התכנים הנ"ל בתחום הפרטיות ו/או לכל היבט אחר הכרוך בתפעולם.
בעלת האתר אינה מתחייבת כי כל הקישורים('לינקים') שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. בעלת האתר רשאית לסלק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכול, לפי שיקול דעתו המוחלט.
בעלת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המתפרסם באתרים חיצוניים, שאליהם תגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר.

מדיניות פרטיות

בעלת האתר מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר. מדיניות הפרטיות העדכנית של אתר נמצאת בכל עת בכתובת:  http://rent.hasapakim.co.il/?page_id=13 והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות, מומלץ שתחזור ותקרא אותה מדי פעם.

קניין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר – לרבות בשם וסימני המסחר "הלוח להשכרת משרדים" ו/או "הספקים", בעלת האתר בעיצוב האתר, בתכנים המתפרסמים בו על-ידי בעלת האתר או מטעמה ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו – הינן של בעלת האתר. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור, להשכיר או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בכל אמצעי או דרך, בלא קבלת הסכמתה של בעלת האתר בכתב ומראש.
ב- אתר מתפרסמים תכנים על-פי הסכם בין בעלת האתר לבין צדדים שלישיים, כדוגמת – אך לא רק – מפות, מחירון הרכב או המחשבונים באתר. זכויות היוצרים בתכנים אלה שייכים לצד השלישי, שהרשה לבעלת האתר להשתמש בהם. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להשתמש או למסור לציבור תכנים אלה או את סימני המסחר הנלווים אליהם בלא קבלת הסכמה מפורשת מראש ובכתב מבעל הזכויות בתכנים אלה. סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתרים הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.
מי שמוסר מידע ו/או תוכן לפרסום ב- אתר לרבות באמצעות מודעה או פרסומת, מאשר בעצם מסירתו לפרסום כי הוא בעל כל הזכויות בו וכי הוא רשאי למוסרו לפרסום. הוא מקנה לבעלת האתר רישיון-חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, להעמיד לרשות הציבור לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם, להשתמש לצורך פרסום ו/או קידום של בעלת האתר ו/או אתר אתר ו/או ולהשתמש במידע ו/או תוכן כאמור /או בכל חלק מהם, בכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתה, ב- אתר בדברי דפוס, לרבות בעיתונים, מגזינים, כתבי-עת, ספרים וכיו"ב, במדיות דיגיטליות, לרבות באתרי אינטרנט נוספים, בארכיבים דיגיטאליים ובשירותים הניתנים ברשתות תקשורת, לרבות תקשורת חוטית, אל-חוטית, סלולארית, כבלים ולווין.
לתשומת לב: בעלת האתר הינה בעלת זכויות היוצרים במודעות שמפרסמיהן בחרו להעביר אל בעלת האתר את הזכויות בהן. אין להעתיק, להציג בפומבי, לבצע בפומבי או להפיץ בכל מדיה שהיא מודעות כאמור או כל חלק מהן.
מפרסמים ו/או ספקי תוכן לא יעלו לפרסום באתר מודעה ו/או פרסומת ו/או כל תוכן, שיש לגביהם זכויות יוצרים וקניין רוחני לרבות בשם וסימני מסחר ליוצריהם ו/או לבעלת הרשאה אחרים בזכויות היוצרים ובקניין הרוחני כאמור (אתרי אינטרנט מתחרים ב- אתר וכיו"ב), אלא אם ניתנה להם מראש ובכתב הסכמתם של גורמים המוסמכים לאשר פרסום תוכן כאמור.
בעלת האתר איננה מעוניינת לקבל שלא על פי בקשתה המפורשת, הערות, הצעות או חומרים הנוגעים לפיתוח, עיצוב ו/או קידום האתר (להלן: "הצעות פיתוח") וזאת מן הרצון להימנע מכל טענה בעניין, מצד גולשי האתר ואחרים, המוסרים הצעות פיתוח כאמור, המפותחות על-ידי עובדי בעלת האתר.

אחריות בעלת האתר

השירותים והמידע באתר אתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בעלת האתר בגין תכונות של השירותים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך או התגובות שיעורר (אם בכלל) פרסום פרטים, מידע או קבצים מטעמך באתר.
השימוש בשירותים ייעשה אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה.
בעלת האתר אינה מתחייבת, כי למידע או למודעות שתפרסם באתר תהיה היענות. בעלת האתר אינה יכולה לדעת אילו תגובות (אם בכלל) תקבל בעקבות הפרסום ומי יגיב למידע שתמסור לפרסום, ולכן לא יישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות כלשהי לתגובות הללו, לזהות הפונים אליך או לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. בעלת האתר לא תהיה גם אחראית לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בפרטים שתמסור לפרסום.
כל החלטה שתקבל ביחס למידע שהתפרסם באתר הינה באחריותך המלאה בלבד. בעלת האתר אינה מתחייבת כי פרטים שמוסרים המפרסמים באתר יהיו מלאים, נכונים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיך ודרישותיך. זכור: בעלת האתר עצמה אינה מכירה את משתמשי האתר או המפרסמים בו, ואין ביכולתה לבקר את אמיתות המידע שהם מוסרים לפרסום. בעלת האתר לא תישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע ממידע שפורסם באתר על-ידי צדדים שלישיים.
בעלת האתר אינה מתחייבת שהשירותים באתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי בעלת האתר או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכול, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל בעלת האתר או אצל מי מספקיה.

שיפוי

הנך מתחייב לשפות את בעלת האתר, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה. בנוסף, תשפה את בעלת האתר, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסרת לפרסום באתר, לרבות מודעות.

שינויים באתר והפסקת שירות

בעלת האתר תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר הכולל את מראהו, היקפו וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם – והכול, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בו. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בעלת האתר בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
בעלת האתר רשאית להפסיק בכל עת את מתן שירותי האתר, כולם או מקצתם. בעלת האתר תפרסם באתר הודעה על הפסקת השירותים זמן סביר מראש. עם הפסקת השירותים תחזיק בעלת האתר את החומר הכלול באתר למשך זמן סביר נוסף, ולאחר מכן יהיה רשאית למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.

דין ומקום שיפוט

על השימוש באתר אתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.
כל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש ב-אתר ו/או בקשר עם תנאי שימוש אלה לרבות בקשר עם ההסכמים המקוונים הפרטניים הנלווים לשירותים מסוימים ב-אתר, תובא בפני בורר אשר יהיה עו"ד הבקיא בתחום הסחר האלקטרוני והאינטרנט וזהותו תיקבע על ידי יו"ר לשכת עורכי הדין בישראל לבקשת מי מהצדדים.
מקום קיום הבוררות יהיה בעיר תל-אביב. בית המשפט המוסמך בהתאם להוראות חוק הבוררות, תשכ"ח-1968 יהיה בתי המשפט שמושבו בעיר תל-אביב.
סעיף זה מהווה הסכם בוררות בין הצדדים לכל דבר ועניין.
בכפוף ומבלי לגרוע מהאמור, בכל עניין שאינו בגדר סמכות הבורר, או בכל עניין שבו לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה, מכל סיבה שהיא, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבית-המשפט המוסמך במחוזות תל-אביב והמרכז בישראל.
על אף האמור לעיל, היה ומי מהצדדים להסכם זה יתבע על ידי צד שלישי, בכל הליך משפטי שהוא, יהיה הנתבע רשאי על אף האמור, לצרף את הצד השני להסכם זה כצד לאותו הליך שיפוטי ובמקרה זה לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה.

פנה אלינו

בעלת האתר מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן להעביר לכתובת הבאה: מחלקת שירות לקוחות , אתר הספקים, רחוב נחלת יצחק 10 תל אביב.
פניות כאמור ניתן גם לשגר אלינו באמצעות: פקסימיליה למספר 077-4448093 (לציין: עבור שירות לקוחות) או להעביר בדואר אלקטרוני לכתובת rent@hasapakim.co.il